Δικαιολογητικά νεοδιόριστων

Δικαιολογητικά νεοδιόριστων 2022-23

• Φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών, στο οποίο αναγράφεται  η  ηµεροµηνία  κτήσης  και  η  γενική αριθµητική βαθµολογία (σε αντίθετη περίπτωση προσκομίζεται και η βεβαίωση κτήσης ή η αναλυτική βαθμολογία).
• Αντίγραφο µεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών στο οποίο αναγράφεται η ηµεροµηνία κτήσης και η γενική αριθµητική βαθµολογία. Σε περίπτωση κατοχής τίτλου από εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού, προσκοµίζεται και η αναγνώριση από το ∆ΟΑΤΑΠ/∆ΙΚΑΤΣΑ.


Ο/Η εκπαιδευτικός συµπληρώνει την σχετική αίτηση για αναγνώριση της παιδαγωγικής συνάφειας τού µεταπτυχιακού τίτλου (επισυνάπτεται) και επισυνάπτει βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας.


• Αντίγραφα ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών µε επίσημη µετάφραση.
• Αντίγραφο πιστοποιητικού παρακολούθησης σεµιναρίου στην Ειδική Αγωγή 400 ωρών.
• Αντίγραφο πιστοποιηµένης γνώσης χειρισµού Η/Υ Α΄ επιπέδου.
• Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
• Έγγραφο/α όπου να αναγράφεται/ονται το ΑΦΜ , ΑΜΚΑ, ΑΜΑ του/της εκπαιδευτικού (παράδειγμα: Βεβαίωση Απογραφής από το σύνδεσμο: https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes).
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας µε το ΙΒΑΝ ή εκτύπωση τού ΙΒΑΝ.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριµήνου.
• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία, υπόλοιπο ∆ηµόσιο), ταξινοµηµένες ηµερολογιακά. Ο/Η εκπαιδευτικός συµπληρώνει την σχετική αίτηση για αναγνώριση της προϋπηρεσίας του/της    και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτονται).
• Ένσηµα ΙΚΑ για όποια προϋπηρεσία ΔΕΝ έχει προσφερθεί σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.
• Πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση γενικού ιατρού ή παθολόγου (δηµόσιο νοσοκοµείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013).
• Πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση ψυχιάτρου (δηµόσιο νοσοκοµείο ή ιδιώτης) για την άσκηση διδακτικών καθηκόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Β΄/21-11-2013).
• Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές (για τους άντρες).
• ∆ήλωση περιουσιακής κατάστασης (επισυνάπτεται) σε κλειστό φάκελο. Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωσή της, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να συμβουλευτεί το σύνδεσμο:
• Βεβαίωση φοίτησης για τα σπουδάζοντα τέκνα.

∆εν απαιτείται η προσκόµιση αντίγραφου ποινικού µητρώου, καθώς αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία µας.

Το παραπεµπτικό έγγραφο για τις ιατρικές γνωματεύσεις, σε περίπτωση που ζητηθεί από την εκδούσα αρχή, θα παραληφθεί από την υπηρεσία µας την ηµέρα τής ανάληψης υπηρεσίας.

Για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας, παρακαλείστε να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά με τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω.

Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να προσκομίσετε και τα παρακάτω συνημμένα έγγραφα:
• Υπεύθυνη δήλωση για διορισμό.
• Υπεύθυνη δήλωση για μισθοδοσία.

Για χορήγηση άδειας κύησης, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση (επισυνάπτεται).
• Βεβαίωση μαιευτήρα - γυναικολόγου για την Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού.

Για χορήγηση άδειας λοχείας, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση (επισυνάπτεται).
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση (επισυνάπτεται).
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης μειωμένου ωραρίου.
• Υπεύθυνη δήλωση συζύγου περί μη χρήσης μειωμένου ωραρίου ή 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου.
• Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση του υπολοίπου της άδειας ανατροφής, παρακαλούμε να προσκομιστεί η απόφαση χορήγησης της προηγούμενης άδειας ή του μειωμένου ωραρίου.

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε